Στόχοι - Προοπτικές

 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτιση του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου του ΣΕΚΑ είναι η δημιουργία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου, το οποίο θα αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου τα επόμενα έτη στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται καθημερινά.
 
Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων κατασκευής και τοποθέτησης, των διοικητικών στελεχών, καθώς και των ίδιων των επιχειρηματιών σε σύγχρονα θέματα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινότητα της εργασίας τους.
 
Τα προγράμματα στοχεύουν στο να αποκτήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν άμεσα στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, και τα οποία και θα αποτελέσουν τις βάσεις για την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων του κλάδου.
 
Σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης τόσο των καταρτιζομένων, όσο και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου με τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 
Επιπροσθέτως οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν τα ερεθίσματα για την αλλαγή κουλτούρας και για την αφομοίωση ενός νέου τρόπου οργάνωσης, εργασίας και εφαρμογής νέων πρακτικών και εργαλείων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Επιχειρήσεων και την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.
 
Τα οφέλη από την λειτουργία του Ινστιτούτου αναμένεται να είναι πολύ σημαντικά:
 
Για τον Εργαζόμενο:
Η Βεβαίωση των Επαγγελματικών του προσόντων, που του παρέχεται, μετά από επιτυχή αξιολόγηση αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι ο εργαζόμενος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του επαγγέλματος.
 
Εξασφάλιση Επαγγελματικών Προσόντων σημαίνει:
§         Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
§         Διευκόλυνση στην εύρεση εργασίας
§         Αυξημένες προοπτικές ανέλιξης
§         Βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων
§         Βελτίωση της απόδοσης
§         Αναβαθμισμένο κύρος στον τόπο εργασίας
 
Για τον Εργοδότη:
Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό. Με τα Επαγγελματικά Προσόντα επιβεβαιώνονται, πιστοποιούνται και αξιοποιούνται πλήρως οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας:
 
§         Αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
§         Κίνητρο για συνεχή επιμόρφωση
§         Αποδοτικότερη κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματος και της αγοράς εργασίας
§         Διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού
§         Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού πάνω σε συστηματική και οργανωμένη βάση
§         Αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής
§         Βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και προσφερομένων υπηρεσιών
§         Αντικειμενικό μέτρο για αξιολόγηση του προσωπικού
§         Δέσμευση για ποιότητα και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα