Κύκλοι σπουδών

                                                      

 

Οι στόχοι ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και κάθε θεματικής ενότητας που περιλαμβάνεται σε αυτό ταξινομούνται σύμφωνα με τις κυρίαρχες τάσεις τις διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής, σε τρία επίπεδα:
-          Επίπεδο γνώσεων,
-          Επίπεδο Ικανοτήτων,
-          Επίπεδο Στάσεων.
 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
Η στόχοι του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών σε αυτά τα επίπεδα είναι οι εξής:
 
Επίπεδο γνώσεων
·        Να αναγνωρίζουν τα διάφορα υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους.
·        Να διακρίνουν τα διάφορα είδη κουφωμάτων και τα χαρακτηριστικά του καθενός.
·        Να επιλέγουν το κατάλληλο εξοπλισμό για τις διάφορες κατεργασίες που πραγματοποιούν.
·        Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος
 
Επίπεδο Ικανοτήτων
·        Να κατασκευάζουν και να τοποθετούν τα προϊόντα των επιχειρήσεων τους σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές
·        Να μετρούν σωστά τόσο κατά την εργασία τους στην παραγωγή όσο και στην οικοδομή
·        Να υπολογίζουν σωστά τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε πρώτες ύλες
·        Να χειρίζονται σωστά τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν
·        Να ελέγχουν τα παραγόμενα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών και της εταιρείας τους
·        Να συμμετάσχουν ενεργά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραμέτρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων
·        Να διακρίνουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από λάθος χειρισμούς και απροσεξία
·        Να διορθώνουν πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εργασία τους
 
Επίπεδο Στάσεων.
·        Να αποδέχονται την εισαγωγή στην τρόπο εργασίας τους νέων μεθόδων και πρακτικών
·        Να απορρίπτουν μεθόδους και πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
·        Να υποστηρίζουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται για την κατασκευή ποιοτικών και αφαλών προϊόντων.
·        Να υποκινούν τους συναδέλφους τους για συμμετοχή στην εργασία και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
·        Να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, καθώς και την δική τους.
·        Να συνεργάζονται κατά την εργασία εφαρμόζοντας μεθόδους και πρακτικές που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός σωστού και ασφαλούς προϊόντος.
 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2
Η στόχοι του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών σε αυτά τα επίπεδα είναι οι εξής:
 
Επίπεδο γνώσεων
·        Να αναγνωρίζουν τα διάφορα υλικά και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους.
·        Να διακρίνουν τα διάφορα είδη κουφωμάτων και τα χαρακτηριστικά του καθενός.
·        Να επιλέγουν το κατάλληλο εξοπλισμό για τις διάφορες κατεργασίες που πραγματοποιούν.
·        Να συγκρίνουν τις διάφορες κατεργασίες των υλικών και να επιλέγουν την καταλληλότερη ανά περίπτωση
·        Να συσχετίζουν προβλήματα που μπορεί να εμφανίζονται στα προϊόντα των εταιρειών τους με τα αίτια που τις προκάλεσαν
·        Να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος
 
Επίπεδο Ικανοτήτων
·        Να κατασκευάζουν και να τοποθετούν τα προϊόντα των επιχειρήσεων τους σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές
·        Να μετρούν σωστά τόσο κατά την εργασία τους στην παραγωγή όσο και στην οικοδομή
·        Να υπολογίζουν σωστά τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε πρώτες ύλες
·        Να χειρίζονται σωστά τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν
·        Να οργανώνουν σωστά την εργασία στους χώρους παραγωγής και τοποθέτησης
·        Να διαχειρίζονται σωστά τις αποθήκες πρώτων υλών και τα αποθέματα αυτών
·        Να ελέγχουν τα παραγόμενα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών και της εταιρείας τους
·        Να συμμετάσχουν ενεργά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραμέτρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων
·        Να διακρίνουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από λάθος χειρισμούς και απροσεξία
·        Να διορθώνουν πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εργασία τους
·        Να χειρίζονται προγράμματα λογισμικού για την κατεργασία των προφίλ
 
Επίπεδο Στάσεων.
·        Να αποδέχονται την εισαγωγή στην τρόπο εργασίας τους νέων μεθόδων και πρακτικών
·        Να εκτιμούν το κόστος της μη επίτευξης ποιοτικών προϊόντων
·        Να απορρίπτουν μεθόδους και πρακτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
·        Να υποστηρίζουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται για την κατασκευή ποιοτικών και αφαλών προϊόντων.
·        Να υποκινούν τους συναδέλφους τους για συμμετοχή στην εργασία και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
·        Να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, καθώς και την δική τους.
·        Να συνεργάζονται κατά την εργασία εφαρμόζοντας μεθόδους και πρακτικές που θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός σωστού και ασφαλούς προϊόντος.