Αρχική

 Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι για όλους τους κλάδους της οικονομίας ο κυριότερος πλουτοπαραγωγικός της πόρος. Ο τομέας των κατασκευών Αλουμινίου είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας, με συνεχείς μεταβολές τα τελευταία έτη. Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του μέσω προγραμματισμένων και συστηματικών ενεργειών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας και γενικά της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατασκευών αλουμινίου λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ανάγκη για προγραμματισμένη, συνεχή και συστηματική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι επιτακτική.
 
Το Ινστιτούτο Κατασκευών Αλουμινίου με την προσφορά κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή .